Officiële gegevens

Stichting Platform Kerk en Kunst
RSIN: 8563.38.692
Houttuinen – Noord 3
7325 RE APELDOORN

KvK: 65970241

Bankrekeningnummer: IBAN: NL66 INGB 0007 3125 35

Email: info@platformkerkenkunst.nl

website: www.platformkerkenkunst.nl

Doelstelling.
De stichting heeft vanuit een christelijke levensovertuiging o.a. tot doel om
a. kerken en culturele organisaties te helpen bij de opzet en invulling van exposities, de kerkinrichting en het verlenen van opdrachten, zoals het vinden van de juiste kunstenaars;
b. jongeren en anderen de wortels van de kunsten in de eeuwenlange joods-christelijk-humanistische waarden te laten ontdekken;

Hoofdlijnen beleidsplan.
De doelen tracht de stichting te bereiken door:
a. in oneven jaren een symposium te organiseren rondom een bepaald thema op het raakvlak van kerk en kunst;
b. in even jaren een (voorbeeld-)expositie te houden in een kerkelijke (liturgische) ruimte waarin enige christen-kunstenaars in de gelegenheid worden gesteld werk met een bepaald vastgesteld thema te exposeren. Naast de expositie worden er culturele evenementen op het gebied van bijvoorbeeld toneel, film, muziek, zang en dans worden georganiseerd om het thema te ondersteunen.

Samenstelling bestuur.
Dhr. R.R. Ottow, voorzitter
Mw. Baron, bestuurslid
Dhr. F. Brouwer, penningmeester
Mw. G. van den Bosch, bestuurslid
Dhr. K. Holwerda, bestuurslid
Mw. E. Kamphuis, bestuurslid
Dhr. L. la Rivière, bestuurslid
Mw. J. van der Velde – van Braak, secretaris

Beloningsbeleid.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op vergoeding van de door hen in het kader van hun functie gemaakte kosten.
Er is geen personeel in dienst.

ANBI en donaties
Stichting Platform Kerk & Kunst is erkend als Culturele ANBI. U kunt uw donatie overmaken op bovenstaand rekeningnummer. Info: ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze erkenning wordt afgegeven door de belastingdienst. Alleen giften aan ANBI’s zijn fiscaal aftrekbaar.  Naast ANBI zijn we een Culturele ANBI. Dat houdt in dat als iemand een gift aan ons geeft hij/zij deze bij zijn aangifte inkomstenbelasting mag verhogen met 25%. Dus als je 100 euro geeft mag je 125 euro aftrekken.

 

Officiële documenten